04 Setembre 2008

El sindicat majoritari

No hi ha país sense pagesia

Unió de Pagesos és el sindicat majoritari del camp català, que des de 1974, aplega homes i dones que es dediquen a l'agricultura, la ramaderia o a l'activitat forestal, de totes les comarques de Catalunya que defensen de forma solidària el sector agrari per millorar les seves condicions de vida i treball. El sindicat defensa els i les professionals de les explotacions familiars agràries i n'és l'interlocutor davant les administracions i tots els agents del sector agrari. El sindicat es defineix com a professional, nacional català, democràtic, unitari, independent i progressista.

Unió de Pagesos. Majoritari al camp català

Unió de Pagesos és el sindicat agrari més representatiu a Catalunya. Compta amb prop de 8.000 afiliats i afiliades i és el sindicat més votat en els processos electorals a Cambres Agràries. La democràcia al camp català va arribar el 1994 i des de les primeres eleccions a Cambres Agràries, Unió de Pagesos té més del 60% de la representativitat del sector. Des d'aleshores té la presidència de les quatre Cambres Agràries de Catalunya.

La veu de la pagesia

A partir de la representativitat obtinguda a les eleccions a Cambres Agràries, Unió de Pagesos participa en les diferents taules de negociació amb el departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural; en els òrgans regulats pel Departament de Medi Ambient i en altres llocs de representació institucional, entitats privades i fundacions.

Per viure de la terra

El sindicat treballa cada dia per tal que els pagesos i pageses puguin viure de la seva professió, per això exigeix i treballa per aconseguir millors perspectives de futur. Reclama una millor regulació dels mercats i una recuperació del valor afegit.

El sindicat promou el canvi d'estructures socials al camp per tal que quedi en mans de pagesos i que l'explotació familiar en sigui l'eix bàsic; defensa una política agrària que faci possible el manteniment i la millora de les rendes dels pagesos; proporciona serveis relacionats amb la professió i el món rural; impulsa la formació i la modernització de la pagesia; representa els seus membres davant els organismes privats o oficials relacionats; fomenta activitats culturals i socials lligades amb la pagesia i el món rural.

A tots els sectors

Vegetals
Arròs, cítrics, cereals i herbacis, farratges, flor i planta ornamental, forestal, fruita dolça, oli, vinya, fruita seca i horta.

Ramaders
Porcí, aviram, oví i cabrum, boví de carn, boví de llet, apícola, equí, cunícola.

Agricultura i ramaderia ecològica

Agroturisme i artesania alimentària

A totes les comarques

Té responsables escollits a totes les comarques de Catalunya que escolten els pagesos i pageses sobre el terreny i els representen a les instàncies de decisió. Compta amb 38 seus comarcals i locals. A les oficines també s'ofereix assessorament i serveis a tos els professionals del sector agrari, afiliats i no afiliats; individualment i col•lectivament; així com tots els serveis específics per a la gestió de l'empresa agrària.

Als Països Catalans, a l'Estat i a la mediterrània

Als Països Catalans
Unió de Pagesos de Catalunya manté una relació especial amb la Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià i amb les unions de pagesos de les Illes Balears, així com amb els agricultors i agricultores de la Catalunya Nord, tant per raons històriques, com per la comuna agricultura mediterrània.

A l'Estat
Es coordina per defensar la pagesia catalana a nivell estatal mitjançant la Unió confederal, que aplega organitzacions d'altres territoris de l'Estat.

A la mediterrània
En l'àmbit internacional dóna prioritat a les relacions amb sindicats pagesos de la conca mediterrània més similars.

Syndicate Feeds