ltonlineok2   Selecció de continguts on-line

 

14 Juliol 2017

Cap a una llei d'espais agraris

Cap a una llei d'espais agraris Camp abandonat a Sant Feliu de Llobregat/DANI CODINA

ALBERT GARCIA/ Unió de Pagesos dóna el vist-i-plau a l’esborrany de llei d’espais agraris en l’acord del qual ha participat perquè pugui tirar endavant tan aviat com sigui possible a través de l’esmena a l’Avantprojecte de llei del sòl agrari del març del 2015. Prioritza disposar d’un marc legal de protecció de la terra abans que res ­—demanda història del sindicat, contemplada en la Llei de política territorial del 1983—, tot i que espera que se n’amplï el contingut. “És una llei que nosaltres hi hem aportat millores. Encara hauríem anat més enllà, però ara no tenim res i és millor tenir-la, mai havíem estat tant a prop d’aconseguir la llei”, confirma el coordinador nacional d’Unió de Pagesos Joan Caball.

 

El sindicat es va reunir la darrera setmana de juny amb tots els grups parlamentaris perquè votin a favor del text del Govern acordat amb les entitats i sigui una realitat en aquesta legislatura. Amb la llei aprovada, Catalunya disposarà de les eines per desenvolupar el pla sectorial agrari, la regulació per llei dels estudis d’impacte agrari i d’un òrgan gestor dels conreus abandonats.

 

L’esborrany de llei defineix els Espais d’Alt Valor Agrari, que són d’interès general per a la societat i que cal protegir-los encara que no tinguin activitat agrària en l’actualitat. També tipifica els edificis construïts a l’espai rural que siguin complementaris a l’activitat agrària o bé que les activitats econòmiques que s’hi duguin a terme siguin artesanals.  

 

PLA SECTORIAL AGRARI •La vella demanda de l’elaboració d’un pla sectorial agrari, pren el nom en l’esborrany de la llei de Pla Territorial Agrari de Catalunya, aquest tindrà com a base, entre d’altres, la informació del cadastre, del Mapa de Sòls de Catalunya, i regtistres i cartografia oficial. Identificarà els esmentats Espais d’Alt Valor Agrari i els plans urbanístics hauran de ser coherents amb aquests.

 

El Departament d’Agricultura haurà d’elaborar aquest pla, i els Plans Territorials Agraris específics que s’escaiguin i el concretin, amb la col·laboració del Departament de Territori, per exemple el pla serà una garantia perquè es prioritzi la funció agrària davant la llei de territori [vegeu informació a la pàgina 16]. El procediment d’elaboració ha de comptar amb la participació, entre altres, de les organitzacions professionals agràries.

 

El sindicat, però, hauria volgut que el text de la llei s’avancés i especifiqués zones d’actuació. “El pla sectorial agrari dóna eines, però encara s’ha de fer. Podria haver anomenat llocs on desenvolupar plans sectorials agraris. Caldrà voluntat política per fer complir la norma, que no ens passi com la representativitat als parcs naturals, que ha quedat per complir. Demanem coherència: que el que s’aprovi s’apliqui”, remarca Caball.

 

FA IMPRESCINDIBLES ELS ESTUDIS D'IMPACTE AGRARI • El text de l’esborrany de la llei en diu Anàlisi d’Afeccions Agràries. Les figures de planejament territorial i urbanístic que afectin espais agraris hauran d’incorporar-lo a la memòria i serà vinculant. D’altra banda, les obres per la construcció d’infraestructures d’interès general a l’espai agrari hauran de complir amb el Pla Territorial Agrari i el Departament haurà de fer una Anàlisisd’Afeccions Agràries. “Qualsevol tipus d’actuació haurà de comptar amb l’impacte agrari, ara no era una cosa vinculant. Això vol dir que  corregirà el que toqui de l’obra i determinarà les compensacions”, remarca Caball.

 

GESTIÓ DELS SÒLS ABANDONATS • La llei estableix que el Departament haurà de fer un inventari de les parcel·les agrícoles en desús i haurà de crear-ne un registre. El mateix registre promourà fórmules de cessió o lloguer d’aquestes terres, salvaguardant el dret a la propietat i l’obtenció de rendes. Establirà la renda de lloguer anual i adjudicarà les parcel·les als sol·licitants a partir d’una convocatòria pública. El sindicat ha reclamat que les adjudicacions prioritzin els joves i les dones que tinguin la consideració de titulars o cotitutlars d’explotacions priorìtàres, la resta d’agricultors ramaders i silvicultors titulars també d’explotacions prioritàries i que prioritzi també aquells que treballen a la mínima distància possible, és a dir que el veí tingui preferència.

 

AGRICULTURA PERIURBANA • L’esborrany de la llei estableix que el Departament haurà d’identificar i delimitar les zones amb activitat agrària periurbana i tenir-les en compte a l’hora de programar mesures. El text reconeix que són zones amb una forta pressió per un ús social intensiu que pot comportar incompatibiltats amb l’activitat agrària. “És un capítol molt petit. És millorable, no parla dels parcs agraris que s’han de crear per interès general”, apunta Caball.