12 Març 2019

Unió de Pagesos explica a Manresa les raons per a les tractorades del 14 de març per exigir a l’Estat mesures urgents a favor de la pagesia professional

Josep Guitart i Carles Mencos han explicat avui a Manresa les reivindicacions que fa el sindicat a l'Estat Josep Guitart i Carles Mencos han explicat avui a Manresa les reivindicacions que fa el sindicat a l'Estat

Unió de Pagesos convoca tractorades el dijous 14 de març a Manresa, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa, amb concentracions davant de diferents delegacions estatals d’aquestes ciutats, en el marc d’una plataforma reivindicativa de mesures urgents per a la pagesia professional que suposen uns 300 milions d’euros anuals per a Catalunya. Aquestes mobilitzacions es duran a terme conjuntament amb altres a tot l’Estat convocades per la resta d’organitzacions pertanyents a Unió d’Unions d’Agricultors i Ramaders,i aniran precedides d’una campanya de xerrades informatives per explicar aquesta situació a la pagesia.

Josep Guitart, coordinador comarcal del bages d'Unió de Pagesos, i Carles Mencos, coordinador territorial de la Catalunya Central del sindicat, han explicat avui en una roda de premsa a Manresa les reivindicacions que fa Unió de pagesos a l'Estat.

 

El sindicat reclama, entre altres qüestions,una aplicació justa de la Política Agrària Comuna (PAC) a l’Estat espanyol, així com un repartiment just i equitatiu del valor afegit a la cadena alimentària, a la vegada que denuncia l’encariment dels costos de producció, factors que impedeixen que les rendes de la pagesia siguin equiparables a les de la resta de ciutadans.

 

El sindicat exigeix al Govern de l’Estat i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat la modificació urgent de les normes i la legislació per aconseguir, entre altres qüestions, l’establiment com a agricultor actiu,en l’aplicació de la PAC actual a l’Estat espanyol, a aquell que obté, almenys, el 25% dels ingressos totals de les activitats agràries, i una franquícia de 1.250 euros anuals (petits) per tal de no excloure els sectors socials del món rural.

 

En l’àmbit de la PAC actual, Unió de Pagesos també reclamal’establiment de pràctiques equivalents a pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambientperquè no sigui obligatori abandonar la capacitat productiva, tenint en compte que com a conseqüència de l’aplicació dels ajuts directes de la PAC aprovada pel Ministeri, les úniques superfícies considerades d’interès ecològic són el guaret i els conreus fixadors de nitrogen.

 

Pel que fa a la comercialització, el sindicat exigeix unaregulació específica de venda a pèrduesa la cadena alimentària que incorpori, a més del preu de compra dels productes i serveis, els costos directes i indirectes de cada esgraó de la mateixa cadena. Així, l’establiment de la consideració de posició de domini a la cadena alimentària hauria de fixar-se en una quota del 8% del mercat.

 

El sindicat també demana ungasoil professional agrícola, ramader i forestal de 0,021 euros per litre d’impost especial d’hidrocarburs,el mínim establert a la Unió Europea, així com l’aplicació d’un IVA reduït del 10%, i l’aplicació d’aquest gasoil a tots els usos professionals de les explotacions (calefacció de granges i hivernacles, vehicles afectes a l’explotació, etc.).

D’altra banda, el sindicat considera necessàrial’aplicació d’un IVA reduït del 10% per al conjunt de béns i serveis emprats en la produccióagrícola, ramadera i forestal, a excepció feta dels que ja se’ls aplica un IVA superreduït.

En matèria de cotitzacions, Unió de Pagesos reclamal’equiparació de les especialitats de cotització dels petits i mitjans autònoms agrícoles, ramaders i forestals, quan aquests contracten treballadorsper compte aliè sotmesos a la cotització en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Aliè Agraris del Règim General de la Seguretat Social.

El sindicat també exigeixl’adequació dels mòduls de l’IRPF per als productesagrícoles, ramaders i forestals, atès l’establiment del Salari Mínim Interprofessional en 12.600 euros per al 2019 il’encariment progressiu de les cotitzacionsa la Seguretat Social per a la contractació de treballadors per compte aliè, així com l’augment del 10% de les despeses de difícil justificació en l’estimació directa de l’IRPF per a les persones agricultores, ramaderes o silvicultores.

Un altre punt de la plataforma reivindicativa és la modificació de la Llei reguladora de les hisendes locals perquè incorpori unareducció en la base imposable a les construccions agràriesmitjançant un índex corrector en l’àmbit municipal.