ltonlineok2   Selecció de continguts on-line

 

15 Maig 2018

L'Estat avala un IBI desproporcionat per a les construccions agràries al pressupost

L'Estat avala un IBI desproporcionat per a les construccions agràries al pressupost Augé, Caball, Querol i Padrós a la roda de premsa a Lleida el 18 d'abril/UNIÓ DE PAGESOS

CRISTINA SEGURA/El Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2018 és contrari al que estableix l’article 31.1 de la Constitució Espanyola i als apartats 1 i 2 de l’article 3 de la Llei 58/2003, del 17 de desembre, General Tributària, en lesionar els drets dels contribuents pel que fa a les construccions agràries, indispensables per al desenvolupament de les activitats agrícoles, ramaderes o forestals [vegeu Informe pàgines 16 i 17], segons va explicar Unió de Pagesos el 18 d’abril en tres rodes de premsa a Lleida (Segrià), Tortosa (Baix Ebre) i Girona (Gironès).
El sindicat va alertar que, segons aquest Projecte, la base liquidable de l’Impost de béns immobles [IBI] de naturalesa rústica no serà proporcionada ni equitativa, ja que preveu la incorporació de la valoració cadastral de les construccions agràries a cost de reposició, és a dir, de valor de mercat, quan el de les construccions agràries és quasi inexistent. Per tant, aquest tribut no es basarà ni en la capacitat econòmica, ni en els principis de justícia, generalitat, igualtat i distribució equitativa de la càrrega tributària.
PARTIDA D’AGRICULTURA BAIXA • Unió de Pagesos també denuncia que el Projecte de llei de pressupostos per al 2018 manté la partida destinada al Ministeri d’Agricultura en l’assignació més baixa des del 2009 (2,14 %) respecte del conjunt del pressupost general. Cal recordar que el 2009 es va iniciar la crisi econòmica i els comptes del Ministeri van entrar en una davallada pressupostària. Mentre que el Projecte per a aquest any eleva a 451.119 milions d’euros el pressupost total, amb un increment d’un 1,80 % respecte del 2017, el destinat a Agricultura té una assignació de 9.649,3 milions d’euros, la qual cosa el situa en un 27 % per sota del que hi ha haver el 2009.
En el Projecte dels pressupostos per al 2018 el Ministeri preveu que la Unió Europea hi col·labori amb un 79,7 % de les despeses operatives, amb una aportació de 6.910,8 milions d’euros. Per tant, l’aportació de l’Estat només representa el 20,3 % d’aquestes despeses i 1.758,8 milions d’euros, quantitat que és superior en un 4,4 % a la del 2017.
En la proposta de les esmenes a aquests pressupostos, el termini de presentació de les quals va acabar el 27 d’abril, Unió de Pagesos va proposar als grups parlamentaris al Congrés dels Diputats millores legals per al sector, com la correcció de la valoració cadastral de les construccions agràries, així com compensar l’aplicació il·legal els darrers quatre anys de les regularitzacions cadastrals efectuades pel Ministeri d’Hisenda, tenint en compte que ha cobrat l’IBI de naturalesa rústica per la valoració d’aquestes construccions agràries a cost de reposició.
REASSIGNACIÓ DE RECURSOS • El sindicat també va demanar una reassignació de recursos per augmentar la dotació del Pla Nacional d’Assegurances Agràries amb l’objectiu d’assolir un nivell similar al del 2016, amb 38,7 milions d’euros més; per dotar l’Agència d’Informació i Control Alimentaris de major capacitat per fer complir les normes de la cadena alimentària, amb 0,63 milions d’euros més; per millorar la sanitat animal amb més dotació dels plans d’erradicació de malalties, amb 5,7 milions d’euros més, i per a la sanitat vegetal, amb un increment de la capacitat de vigilància i control de les plagues i malalties vegetals, amb 2,5 milions d’euros més.
Unió de Pagesos també va reclamar la recuperació d’un ajut d’Estat per al suport a la fruita seca, ja que tot i estar previst als pressupostos del 2016 i el 2017 no es va fer efectiu i ara ha desaparegut del Projecte per al 2018.